การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2023-09-22 21:19 VRU NEWS CENTER

วันที่ 22 กันยายน 2566
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี โดยมีผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร ได้แสดงวิสัยทัศน์ ในกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์

WX20230930-211623@2x.png